Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.: Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019